logo

Từ khóa: "CD_NL" - Tìm thấy: 223 kết quả.

Tác giả: Pita, Edward G.; Edward G. Pita;

Thông tin xuất bản: Prentice-Hall International,, 2002

Số trang: 543 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 697.93

Từ khóa: Air conditioning.; BuildingsEnergy conservation;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Padilla, Evelio; Evelio Padilla, Eleunion, Venezuela.;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2016

Số trang: 274 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3126

Từ khóa: Electric substations–Automatic control; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Coughlin, Robert; Robert Coughlin, Frederick F. Driscolt;

Thông tin xuất bản: Prentical Hall ,, 2001

Số trang: 558 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Operation Amplifiers; Line Intergrated Circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kazimierczuk, Marian K.; Marian K. Kazimierczuk;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2015

Số trang: 687 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Power Amplifiers; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ivanov, Vadim V.; Vadim V. Ivanov, Igor M. Finalovsky;

Thông tin xuất bản: Kluwer Academic,, 2004

Số trang: 204 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Amplifier; Operational Amplifier;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Eroglu, Abdullah; Abdullah Eroglu;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,, 2016

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: RF Power Amplifier; Radio Frequency Power Transistors;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nelson, J.C.C. (John Christopher Cunliffe); John C.C. Nelson;

Thông tin xuất bản: Butterworth-Heinemann,, 1995

Số trang: 124 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Operational amplifiers; Design and construction; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Slone, G. Randy; G. Randy Slone;

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill,, 1999

Số trang: 497 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Audio Amplifier Construction; Power Amplifiers;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Karris, Steven T.; Steven T. Karris;

Thông tin xuất bản: Orchard,, 2005

Số trang: 628 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Amplifier Circuits; Electronic Devices; Matlab Applications;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Jung, Water G; Water G. Jung;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 895 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Operational amplifi ers ; Handbooks; manuals; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Clayton, George; George Clayton, Steve Winder;

Thông tin xuất bản: Elsevier Science,, 2003

Số trang: 397 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Operational Amplifiers; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Cordell, Bob; Bob Cordell;

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill,, 2011

Số trang: 641 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Power Amplifiers; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Gao, Jianjun; Jianjun Gao.;

Thông tin xuất bản: y John Wiley & Sons,, 2011

Số trang: 310 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Integrated optics.; Optoelectronics devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sheikh, Farhana; Farhana Sheikh, Leonel Sousa, Krzysztof Iniewski;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2016

Số trang: 401 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Circuit Sercurity (Electronic); Circuit Systems (Electronic);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Yeom, Kyung-Whan; Kyung-Whan Yeom;

Thông tin xuất bản: Prentice Hall,, 2015

Số trang: 1241 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381 32

Từ khóa: Microwave circuits; Computeraided design.; Advances design system;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kaushik, Brajesh Kumar; Brajesh Kumar Kaushik;

Thông tin xuất bản: Taylor and Francis Group,, 2017

Số trang: 315 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.815 28

Từ khóa: Thin film transistors.; Organic semiconductors; Organic thin films;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: O'Dell, T.H.; T. H. O'Dell;

Thông tin xuất bản: Cambridge University Express,, 2005

Số trang: 233 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Electronic Circuits; Electronic Instrumentation;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Montrose, Mark I.; Mark I. Montrose.--2nd ed;

Thông tin xuất bản: The Institute of Eelctrical and Electronics Engineers,, 2000

Số trang: 329 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Printed circuits; Design and construction.; Electromagnetic compatibility;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Williams, Tim; Tim Williams;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 354 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electronic circuit design; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rogers, John W. M.; John W. M. Rogers, Calvin Plett;

Thông tin xuất bản: Artech House,, 2010

Số trang: 534 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Electronic Circuit Design; Radio Frequency;

Bộ sử tập: Sách