logo

Từ khóa: "CD_KT" - Tìm thấy: 277 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2004

Số trang: 148 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nghiêm Văn Lợi;

Thông tin xuất bản: Tài Chính,, 2007

Số trang: 549 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Kế toán tài chính; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vương Đình Huệ;

Thông tin xuất bản: Tài Chính,, 2004

Số trang: 393 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.45

Từ khóa: Kiểm toán; ; Giáo trình; Kế toán;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Phước; Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2011

Số trang: 286 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.45

Từ khóa: Kiểm toán; Giáo trình; Kế toán;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ngô Kim Thanh; Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐH Kinh tế Quốc dân,, 2012

Số trang: 405 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 658

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Long;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2005

Số trang: 121 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.4

Từ khóa: Kiểm toán; Giáo trình; Kế toán;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Long;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2005

Số trang: 98 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.8

Từ khóa: Kế toán; Báo cáo kế toán; Giáo trình; Kế toán doanh nghiệp;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Nhật Thiện;

Thông tin xuất bản: ĐH Đà Lạt,, 2002

Số trang: 117 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 658.151

Từ khóa: Kế toán; Giáo trình; Kế toán quản trị; Quản trị;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Thị Hồng Mai;

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam,, 2009

Số trang: 191 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.839

Từ khóa: Kế toán; Giáo trình; Kế toán quản trị; Quản trị;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đoàn Quang Thiệu;

Thông tin xuất bản: Tài Chính,, 2008

Số trang: 242 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Nguyên lý kế toán; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thế Hưng;

Thông tin xuất bản: Thống kê,, 2006

Số trang: 348 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Kế toán; Hệ thống thông tin;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thị Đông;

Thông tin xuất bản: ĐH Kinh Tế Quốc Dân,, 2006

Số trang: 226 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Kế toán; Giáo trình; Kế toán công ty;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phan Đức Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2006

Số trang: 397 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Kế toán; Kế toán giá thành;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phan Đức Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2006

Số trang: 210 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.4

Từ khóa: Kế toán; Kế toán doanh nghiệp; Thuế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Quí Liên; Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long;

Thông tin xuất bản: Tài Chính,, 2005

Số trang: 266 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657

Từ khóa: Kế toán tài chính; Câu hỏi trắc nghiệm; Kế toán doanh nghiệp; Ngân hàng câu hỏi;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương; Nguyễn Thị Thu Hương, TS. Phan Đình Nguyên (HDKH);

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2012

Số trang: 181 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 658.401 2

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh; Công ty Cơ khí Việt Nam;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn, Tấn Bình; Nguyễn Tấn Bình, Lê Minh Đức;

Thông tin xuất bản: Thống Kê,, 2007

Số trang: 498 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 658.15

Từ khóa: Quản trị tài chính; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Phú Cường; Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Trọng Nguyên;

Thông tin xuất bản: GTVT,, 2010

Số trang: 193 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 657.4

Từ khóa: Kiểm toán; Bài giải; Bài tập; Kế toán;

Bộ sử tập: Sách