logo

Từ khóa: "CD_DDT" - Tìm thấy: 961 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Tổng Hợp TP. HCM, 1996

Số trang: 322 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 1998

Số trang: 289 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Gavin Philips;

Thông tin xuất bản: MakeUseOf, 2017

Số trang: 75 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Điện tử; Phần cứng; Máy tính;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Thế Quế;

Thông tin xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, 2009

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.7

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội;

Thông tin xuất bản: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội,, 2005

Số trang: 177 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ SQL; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: BM Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2010

Số trang: 54 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.6

Từ khóa: Đồ họa máy tính; Ảnh; Thiết kế; Tin học; Phần mềm;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Gia Hậu;

Thông tin xuất bản: CĐKT-CNTP,

Số trang: 111 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Autocad; Cơ khí; Tin học; Phần mềm; Xây dựng;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: BM Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2008

Số trang: 80 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.73

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; ; Thuật toán; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2008

Số trang: 68 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 511.307

Từ khóa: Ngôn ngữ hình thức; Bài giảng; ÔTÔMAT; Tin học; Toán học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2011

Số trang: 52 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.113

Từ khóa: Thiết kế hướng đối tượng; ; Bài giảng; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2010

Số trang: 74 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Thuật toán; Bài giảng; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Khoa Học Máy Tính;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,, 2011

Số trang: 40 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.3

Từ khóa: Phần mềm; ; Bài giảng; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin;

Thông tin xuất bản: ĐH Hàng Hải,,

Số trang: 52 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.454

Từ khóa: Nhận dạng tiếng nói; Bài giảng; Tin học; Xử lý tiếng nói;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Dương Trần Đức;

Thông tin xuất bản: HV Bưu Chính Viễn Thông,, 2007

Số trang: 144 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.74

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; Giải thuật; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi Thế Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐH Giao Thông Vận Tải,, 2004

Số trang: 194 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.1

Từ khóa: Pascal; Cấu trúc dữ liệu; Lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Linh Giang; Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 215 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Lập trình C; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.73

Từ khóa: Giải thuật; Lập trình; Phân tích; Thiết kế; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Lập trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách