logo

Từ khóa: "CD_CNTT" - Tìm thấy: 544 kết quả.

Tác giả: B. Nelson Anthony; Buis Paul; Kelley Robert; Nachenberg Carey; Hare Chris; Hare Chris, ...[et al.];

Thông tin xuất bản: New Riders Publishing ,, 1999

Số trang: 908 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Internet Security; Java; Network Security;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: M. Skapura David; A. Freeman James; A. Freeman James, M. Skapura David;

Thông tin xuất bản: ADBS ,, 1990

Số trang: 550 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Computer Science; Technology; Neural networks;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: N. Wilso Joseph; X. Ritter Gerhard; X. Ritter Gerhard, N. Wilso Joseph;

Thông tin xuất bản: CRC ,, 2000

Số trang: 448 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Computer Science; Computer Vision Algorithms; Computers & Internet;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: O.G Kakde;

Thông tin xuất bản: Charles River Media ,, 2002

Số trang: 334 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 400 /

Từ khóa: Language; Lexical analysis; Syntax;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Loudon Kyle;

Thông tin xuất bản: Oreilly ,, 1999

Số trang: 560 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Algorithms; Computer; Data structures;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hiller Scot;

Thông tin xuất bản: Apress ,, 2007

Số trang: 540 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: C# 2005; Computer Software Development;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Chu Wai;

Thông tin xuất bản: Wiley and Son ,, 2003

Số trang: 585 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 500 /

Từ khóa: Algorithms; Encoding and Decoding;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chu Elearnor; Georger Alan; Georger Alan, Chu Elearnor;

Thông tin xuất bản: CRC press ,, 2000

Số trang: 308 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: computing and engineering; Computing mathematics; FFT algorithms;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: William Ogletree Terry;

Thông tin xuất bản: Que ,, 2003

Số trang: 1248 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Computer; Upgrading and Repairing Networks;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Simitci Huseyin;

Thông tin xuất bản: JOHN WILEY & SONS ,, 2003

Số trang: 410 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Data Analysis Review; Networking Performance; Simulation Modeling;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Russo Marco;

Thông tin xuất bản: Microsoft Press ,, 2007

Số trang: 240 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: C# Language Features; LINQ; Tin học; VisualBasic; XML;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: LeBlanc David; Howardand Michael; Howardand Michael, LeBlanc David;

Thông tin xuất bản: Microsoft Press ,, 2007

Số trang: 224 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Internet Explorer 7 Defenses; Networking Defenses; Windows Vista;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Grey Tim;

Thông tin xuất bản: Wiley Publishing,Inc ,, 2007

Số trang: 227 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Adobe Photoshop; Images; Slideshow;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Oney Walter;

Thông tin xuất bản: Microsoft Press ,, 1999

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Computer Programming; Visual Studio; Windows driver;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kauler Barry;

Thông tin xuất bản: R&D Books ,, 1997

Số trang: 422 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: C+ +; DOS; PC and Windows;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mc Cormack Dermot; OByrne Fergal; OByrne Fergal, Mc Cormack Dermot;

Thông tin xuất bản: Aspatore Books ,, 2004

Số trang: 156 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Grid Computing Technology; Linux; Microsoft; Web Services; Wireless Technologies; XML;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: H. Beatty Richard;

Thông tin xuất bản: John Wiley ,, 2002

Số trang: 255 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 004.692 /

Từ khóa: Business; Email; Kinh tế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Quang Hồi;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.37 /

Từ khóa: Bộ khuếch đại; Điện tử;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Văn Tẩm;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3 /

Từ khóa: Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Điện; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách