logo

Từ khóa: "CD_CK" - Tìm thấy: 389 kết quả.

Tác giả: Vũ Thanh Phương;

Thông tin xuất bản: ,,

Số trang: 587 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lưu Thị Duyên;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2006

Số trang: 91 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ âm Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hall, Diane; Diane Hall, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: TPHCM,, 2005

Số trang: 147 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Giới từ Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thomas, Andrew; Andrew Thomas, HĐ Group (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh đàm thoại; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2004

Số trang: 148 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Wijeysundera, Nihal E; Nihal E Wijeysundera;

Thông tin xuất bản: World Scientific ,, 2016

Số trang: 708 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Air condition; Heating; Ventilation;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hundy, G.F; G. F. Hundy, A. R. Trott, T. C. Welch;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2016

Số trang: 483 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Refrigeration; Air condition; Heat Pumps;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Stoecker, Wilbert; Wilbert Stoecker;

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Education,, 1998

Số trang: 782 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Industrial Refrigeration; Handbook;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Daly, Steven; Steven Daly;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2006

Số trang: 382 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Automotive Airconditioning; Control Systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Epstein, Richard; Richard Epstein and Mansoor Sheik-Bahae;

Thông tin xuất bản: Wiley-VCH,, 2009

Số trang: 259 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Optical Refigeration; Laser Refrigerator Design and Applications;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ashrae Press;

Thông tin xuất bản: Butterworth-Heinemann,, 2007

Số trang: 401 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Air conditioning System; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hundy G.F; G.F Hundy, A.R. Trott, T.C Welch;

Thông tin xuất bản: Butterworth-Heinemann,, 2008

Số trang: 385 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Refigeration; AirCondition;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Pita, Edward G.; Edward G. Pita;

Thông tin xuất bản: Prentice-Hall International,, 2002

Số trang: 543 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 697.93

Từ khóa: Air conditioning.; BuildingsEnergy conservation;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Singh, Bikram Jit; Bikram Jit Singh;

Thông tin xuất bản: Anchor Academic Publishing,, 2014

Số trang: 120 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.942

Từ khóa: CNC Turning; Optimize Machine;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Altintas, Yusuf; Yusuf Altintas. – 2nd ed.;

Thông tin xuất bản: Cambrige University Press,, 2012

Số trang: 379 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 670

Từ khóa: Machining – Automation.; Machinetools – Numerical control; Machinetools – Vibration.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Manton, Matthew; Matthew Manton, Duane Weidinger;

Thông tin xuất bản: CamInstructor Incorporated,, 2011

Số trang: 146 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.942

Từ khóa: CNC machine; CNC Programe;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Shivanand, H.K; H.K Shivanand, M.M Benal, V. Koti;

Thông tin xuất bản: New Age International LTD.,,

Số trang: 165 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.9

Từ khóa: Manufacturing System; CN Machine;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Walker, John R.; John R. Walker;

Thông tin xuất bản: The Woodheart-Willcox Co.,, 1998

Số trang: 260 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 671.35

Từ khóa: MachineShop Practice; Machining;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: CNC Software Inc.;

Thông tin xuất bản: CNC Software Inc,, 2002

Số trang: 454 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.94

Từ khóa: Mastercam; Engineering Software;

Bộ sử tập: Sách