logo

Từ khóa: "CD_CDT" - Tìm thấy: 476 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô;

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật ,, 2009

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8 /

Từ khóa: Điều khiển tự động; Lý thuyết; Hệ tối ưu Hệ thích nghi;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thanh Nghị; Lê Hoài Bắc; Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị;

Thông tin xuất bản: KHKT ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.11 /

Từ khóa: Kỹ năng lập trình; Lập trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Ngọc Dũng; Phạm Ngọc Dũng, Võ Quang Hưng;

Thông tin xuất bản: Sở GD & ĐT HN,, 2007

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Công nghệ chế tạo máy; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lưu Quang Huy;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 4

Từ khóa: Phần mềm thiết kế; CAD/CAM; Cơ khí;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lương Duyên Bình;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2005

Số trang: 157 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: vật lý; giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Chu Wai;

Thông tin xuất bản: Wiley and Son ,, 2003

Số trang: 585 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 500 /

Từ khóa: Algorithms; Encoding and Decoding;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: A. Laplante; Ed. Phillip; Ed. Phillip, A. Laplante;

Thông tin xuất bản: CRC press ,, 2000

Số trang: 752 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Absolute encoder; Absorption coefficient; AC bridge; Band stop filter; Electrical Engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: O. Attia Jhon;

Thông tin xuất bản: CRC Press ,, 1999

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electric; Engineeering; Matlab;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: T. Manassah Jamal;

Thông tin xuất bản: CRC press ,, 2001

Số trang: 349 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: computing and engineering; Electric; Engineeering; Matlab;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: L. Luyben William; L. Luyben Michael; L. Luyben Michael, L. Luyben William;

Thông tin xuất bản: McGraw -Hill ,, 1997

Số trang: 606 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: LaplaceDomain Dynamics; Matlab;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Evarad Jeremy;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons ,, 2001

Số trang: 307 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electrical Engineering; RF circut design;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: M. Kay Steven;

Thông tin xuất bản: Prentice Hall PTR ,, 1986

Số trang: 303 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electronic engine; Statistical Signal;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Llinas James; L. Hall David; L. Hall David, Llinas James;

Thông tin xuất bản: CRC Press ,, 2001

Số trang: 537 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electrical Engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: L. Adamy David;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2003

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electronic Warfare; EW systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Saint Judy; Saint Christopher; Saint Christopher, Saint Judy;

Thông tin xuất bản: McGraw -Hill ,, 2001

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: IC Layout;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: W. Rhea Randll;

Thông tin xuất bản: Noble ,, 1994

Số trang: 447 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Capacitors; Computer; Electric; Engineeering; Power Transfer Functions; Voltage Transfer Functions;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Thierauf Stephen;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2004

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Circuit Board; Electric; Engineeering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch;

Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật ,, 2001

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8 /

Từ khóa: Cơ khí; Rôbốt; FMS; CIM;

Bộ sử tập: Sách