logo

Từ khóa: "CDN_KTML" - Tìm thấy: 5 kết quả.

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Thông tin xuất bản: N/A, 2004

Số trang: 140 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Đo lường nhiệt;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Thông tin xuất bản: N/A, 2004

Số trang: 191 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Tự động hóa; Khí nén;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi Hải - Trần Thế Sơn;

Thông tin xuất bản: Khoa học kỹ thật, 2005

Số trang: 330 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: kỹ thuật nhiệt; truyền nhiệt; trao đổi nhiệt; nhiệt động;

Bộ sử tập: Sách