logo

Từ khóa: "CDN_DCN" - Tìm thấy: 32 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 1998

Số trang: 289 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê, Vĩnh Bảo; Lê Vĩnh Bảo, Nguyễn Duy Dũng, TS. Hồ Ngọc Bá (GV hướng dẫn);

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2006

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8

Từ khóa: Điều khiển tự động; Ngôi nhà thông minh; Luận văn tốt nghiệp;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Castilla, Miguel; Edited by Miguel Castilla;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 457 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power Electronics; Control Circuits; Analogue control circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Luo, Fang Lin; Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad Rashid;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 421 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Digital power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Acha, E.; E. Acha.......[et al.];

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2002

Số trang: 451 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic control systems; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Iyer, Narayanaswamy P. R.; Narayanaswamy P. R. Iyer;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2018

Số trang: 357 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; edited by Andrzej M, Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 657 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Batarseh, Issa; Issa Batarseh, Ahmad Harb;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2018

Số trang: 689 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics Circuits; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Manias, Stefanos N.; Stefanos N. Manias;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2017

Số trang: 987 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rozanov, Yuriy; Yuriy Rozanov, ....[et al.];

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2016

Số trang: 478 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of power electronic devices; Semiconductor power switches and passive components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mazda, Fraidoon; Fraidoon Mazda;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 1997

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Handbook; Power electronic devieces; Control components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Dokic, Branko L.; Branko L. Dokić • Branko Blanuša;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2015

Số trang: 617 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power elctronics; Converters; Regulators; Power electronics circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chung, Henry Shu-hung; Edited by Henry Shu-hung Chung, Huai Wang, Frede Blaabjerg and Michael Pecht;

Thông tin xuất bản: e Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 502 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converter systems; Control electronic systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mehta, Axaykumar; Axaykumar Mehta, Brijesh Naik;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2019

Số trang: 108 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; power electronic controllers;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 602 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi, Tấn Lợi; Bùi Tấn Lợi;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách khoa Đà Nẵng :, 2005

Số trang: 158 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3104 2

Từ khóa: Máy điện; Giáo trình; Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách