logo

Từ khóa: "Power electronics" - Tìm thấy: 12 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Manias, Stefanos N.; Stefanos N. Manias;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2017

Số trang: 987 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Castilla, Miguel; Edited by Miguel Castilla;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 457 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power Electronics; Control Circuits; Analogue control circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rozanov, Yuriy; Yuriy Rozanov, ....[et al.];

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2016

Số trang: 478 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of power electronic devices; Semiconductor power switches and passive components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mazda, Fraidoon; Fraidoon Mazda;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 1997

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Handbook; Power electronic devieces; Control components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Batarseh, Issa; Issa Batarseh, Ahmad Harb;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2018

Số trang: 689 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics Circuits; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Dokic, Branko L.; Branko L. Dokić • Branko Blanuša;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2015

Số trang: 617 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power elctronics; Converters; Regulators; Power electronics circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Luo, Fang Lin; Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad Rashid;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 421 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Digital power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 602 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bose, Bimal K.; Bimal K. Bose.;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2006

Số trang: 935 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254 9

Từ khóa: Power Electronics(Vehicle); Motor Drivers;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Brown, Marty,; Marty Brown.;

Thông tin xuất bản: Newnes,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.381044

Từ khóa: Electric power supplies to apparatus ; Design and construction.; Electronic apparatus and appliances ; Power supply.; Power electronics.;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Buso, Simone; Simone Buso, Paolo Mattavelli.;

Thông tin xuất bản: Morgan & Claypool,, 2006

Số trang: 158 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Power Electronics; ;

Bộ sử tập: Sách