logo

Từ khóa: "Materials" - Tìm thấy: 10 kết quả.

Tác giả: Callister, William D.;

Thông tin xuất bản: John Willey & Sons, 2007

Số trang: 975 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11

Từ khóa: Materials; Material Science; Material Engineering ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Canton, Brian; Brian Cantor, Patrick Grant, Colin Johnston;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2008

Số trang: 294 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.232

Từ khóa: Motor vehicles; Materials; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chawla, Nikhilesh; Nikhilesh Chawla, Krishan K. Chawla;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2013

Số trang: 381 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 620.1

Từ khóa: Metal Matrix Composite; f Materials Science (Engineering);

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Prter, David A.; David A. Porter, Kenneth E. Easterling, Mohamed Y. Sherif;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2009

Số trang: 538 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Metals; Alloys; Materials;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sergei Baranovski; Sergei Baranovski.;

Thông tin xuất bản: Willey,, 2006

Số trang: 498 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.38152

Từ khóa: Amorphous semiconductors–Electric properties; ; Semiconductros–Materials; Solids–Electric properties;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Shigeo Asai,; Shigeo Asai,.;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2012

Số trang: 175 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 669

Từ khóa: Electric materials; Electromagnetic;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Abbass A Hashim;

Thông tin xuất bản: Intech,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 621.3815/2

Từ khóa: Block copolymers.; Nanostructured materials.; Polymers.; Thin films.; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Cole Miller Brian;

Thông tin xuất bản: AMACOM ,, 2003

Số trang: 176 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Flipchart paper; Busy managers; Alphabet backwards; Materials One; ;

Bộ sử tập: Sách