logo

Từ khóa: "Handbook" - Tìm thấy: 40 kết quả.

Tác giả: Stoecker, Wilbert; Wilbert Stoecker;

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Education,, 1998

Số trang: 782 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Industrial Refrigeration; Handbook;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Westney, Richard E.; Richard E. Westney.;

Thông tin xuất bản: Marcel Decker,, 1997

Số trang: 748 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 658.1552

Từ khóa: Engineering; Estimates; Handbooks; manuals; Engineering economy; Handbooks; manuals;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Jung, Water G; Water G. Jung;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 895 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.395

Từ khóa: Operational amplifi ers ; Handbooks; manuals; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: A Luque; Edited by A Luque and S Hegedus.;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2011

Số trang: 1168 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.312 44

Từ khóa: Photovoltaic cells–Handbooks; manuals.; Photovoltaic power generation–Handbooks; manuals;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Westney, Richard E.; Richard E. Westney;

Thông tin xuất bản: Marcel Dekker,, 1997

Số trang: 748 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 658.155 2

Từ khóa: Engineering; Estimates; Handbooks; manuals; Engineering economy; Handbooks; manuals;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vacca, John R.; John R. Vacca.;

Thông tin xuất bản: Morgan Kaufmann,, 2009

Số trang: 877 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5.8

Từ khóa: Computer security; Handbook; Network Sercurity;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Tucker, Allen B.; Turker, Allen B. Tucker;

Thông tin xuất bản: Chapman & Hall/CRC Press ,, 2004

Số trang: 2624 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 4

Từ khóa: Computer scienceHandbooks; Engineering; Hanbooks;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Jähne, Baernd; Bernd Jähne, Horst Haussecker, Peter Geissler;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 1999

Số trang: 2541 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.37

Từ khóa: Computer vision ; Handbooks; manuals.; Signal processing and pattern recognition.; Systems and applications.; ensors and imaging;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mazda, Fraidoon; Fraidoon Mazda;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 1997

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Handbook; Power electronic devieces; Control components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bishop, Robert H.; Robert H. Bishop;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 1230 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621

Từ khóa: Mechatronics; Handbook; Computers and Logic Systems; Physical Systems Modeling; Sensors and Actuators; Signals and Systems; Software and Data Acquisition;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Kurfess, Thomas R.; Edited by Thomas R. Kurfess.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2005

Số trang: 579 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Handbook; Robotic Applications;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Siciliano, Oussama; Bruno Siciliano, Oussama Khatib;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2008

Số trang: 1624 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Robotic; Handbook;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Taulli, Tom; Tom Taulli;

Thông tin xuất bản: Apress,, 2020

Số trang: 368 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.892

Từ khóa: Robotics; Robotic Process Automation .; Robotics; Handbook;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Keller, Bill; Bill Keller.;

Thông tin xuất bản: Price Stern Sloan,, 1986

Số trang: 132 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Automotive Electrical; Handbook;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Gonzalez, Teofilo; Edidted by: Teofilo Gonzalez, Jorge Díaz-Herrera, Editor in chief: Allen Tucker.;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2014

Số trang: 2280 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: Computing handbook; Computer Science; Software Engineering; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: edited by G.F. Moore. - 3rd ed; edited by G.F. Moore.;

Thông tin xuất bản: Blackwell Science,, 1982

Số trang: 1101 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.319 34

Từ khóa: Electric Cables Handbooks; ;

Bộ sử tập: Sách