logo

Từ khóa: "HTML" - Tìm thấy: 13 kết quả.

Tác giả: Isaacs, Scott,; Scott Isaacs.;

Thông tin xuất bản: Microsoft Press,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 005.7/2

Từ khóa: HTML (Document markup languag; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Pence, James H.; James H. Pence.;

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill/Osborne/,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 6.7

Từ khóa: HTML (Document markup language); XHTML (Document markup language); ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Steve Callihan;

Thông tin xuất bản: Premier Press ,, 2003

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; Computer programs; Website; XHTML Web pages; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Holzschlag, Molly E; Molly E. Holzschlag; [foreword by Eric A. Meyer];

Thông tin xuất bản: SYBEX,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 5.72

Từ khóa: Cascading style sheets; HTML (Document markup language; Web sites ; Design; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Richard Hightower; Richard Hightower , Joseph D. Gradecki .;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2003

Số trang: 378 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; Computer programes; HTML; Iava technology; Web service;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Holzschlag Molly E;

Thông tin xuất bản: Wesley Professional ,, 2005

Số trang: 336 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.8 /

Từ khóa: HTML; CSS; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bos Bert; Wium Lie Hakon; Wium Lie Hakon, Bos Bert;

Thông tin xuất bản: Addison Wesley Professional ,, 2005

Số trang: 416 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.8 /

Từ khóa: Web or XML; Designing for the Web; HTML extensions to CSS; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Carey Kelly; Blantnik Stanko; Blantnik Stanko, Carey Kelly;

Thông tin xuất bản: Apress ,, 2003

Số trang: 384 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: SGV; Software; Tin học; XHTML; XML; XSLT;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Campesato Oswald;

Thông tin xuất bản: Charles River Media ,, 2004

Số trang: 512 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: HTML; Scalable Vector Graphics; SVG Programming;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Harold Elliotte Rusty;

Thông tin xuất bản: Addison-Wesley Professional ,, 2003

Số trang: 336 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: HTML; XML; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: T.Ray Erik;

Thông tin xuất bản: OReilly ,, 2001

Số trang: 350 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: XML overview; XPointer; XLink; Presentation with Cascading Style Sheets; XHTML; Document Type Definitions (DTDs; XML Schema; Transformation with XSLT; Internationalization; Simple API for XML (SAX); ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Reese George; E. Williams Hugh; King Tim; J. Jarger Randy; J. Jarger Randy, ...[et al.];

Thông tin xuất bản: OReilly Media ,, 2002

Số trang: 442 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: MySQL; HTML; SQL language; ;

Bộ sử tập: Sách