logo

Từ khóa: "Trzynadlowski, Andrzej M" - Tìm thấy: 3 kết quả.

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; Andrzej M. Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 241 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Control of Induction Motors; Automobile;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; Andrzej M. Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 241 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Motors Electrical Engineering; Motors Electronic Engineering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; edited by Andrzej M, Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 657 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách