logo

Từ khóa: "Guay, Martin" - Tìm thấy: 1 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Guay, Martin; Martin Guay, Veronica Adetola and Darryl DeHaan;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2015

Số trang: 269 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.836

Từ khóa: Adaptive control systems.; Predictive control.; ;

Bộ sử tập: Sách